හොදට අහගන්න… ගෙදරට වෙලා ඉන්න…

by Jehan | March 20, 2020 5:35 pm

Source URL: https://lankanewshits.net/2020/03/20/%e0%b7%84%e0%b7%9c%e0%b6%af%e0%b6%a7-%e0%b6%85%e0%b7%84%e0%b6%9c%e0%b6%b1%e0%b7%8a%e0%b6%b1-%e0%b6%9c%e0%b7%99%e0%b6%af%e0%b6%bb%e0%b6%a7-%e0%b7%80%e0%b7%99%e0%b6%bd%e0%b7%8f-%e0%b6%89%e0%b6%b1/