සජිත්ගේදෑත් ශක්තිමත් කරන්න මහේෂ් සේනානායක

by Jehan | February 1, 2020 7:50 am

සජිත්ගේදෑත් ශක්තිමත් කර එජාප ආණ්ඩුවක්හදන්න මහේෂ් සේනානායක එජාපයෙන් මහ මැතිවරණයට

සජිත්ගේදෑත්ශක්තිමත්කිරීමට එජාපයෙන්, හිටපුහමුදාපති මහේෂ් සේනානායක මහමැතිවරණයට පැමිණීමට නියමිත බව අපට වාර්තා වේ.

මේ අනුව තව සති කිහිපයකින්ප්‍රචාරණවැඩකටයුතුද ඇරඹීමට හිටපු හමුදාපති මහේෂ් සේනානායක මහතා සුදානම් වනවා.

Source URL: https://lankanewshits.net/2020/02/01/%e0%b7%83%e0%b6%a2%e0%b7%92%e0%b6%ad%e0%b7%8a%e0%b6%9c%e0%b7%9a%e0%b6%af%e0%b7%91%e0%b6%ad%e0%b7%8a-%e0%b7%81%e0%b6%9a%e0%b7%8a%e0%b6%ad%e0%b7%92%e0%b6%b8%e0%b6%ad%e0%b7%8a-%e0%b6%9a%e0%b6%bb%e0%b6%b1/