ඇවන්ගාඩ් සමාගම නිදොස් කොට නිදහස්

January 18 11:59 2020 Print This Articleඇවන්ගාඩ් නඩුවෙන් ඇවන්ගාඩ් සමාගම නිදොස් කොට නිදහස්
ගොණු කරඇති චෝදනා 7573 අතුරින් 7554 නීතියට අනුකුල නැහැ.
තවදුරටත් පවත්වාගෙන යාහැක්කේ චෝදනා 19 පමණයි.
මෙමෙ නඩුව තවදුරටත් පවත්වාගෙන යායුතුද යනබව පැමිණිල්ල විසින් සලකා යුතුයි.

-ත්‍රිපුද්ගල මහඅධිකරණ විනිසුරු මඩුල්ල  Article "tagged" as:
  Categories:
view more articles

About Article Author

write a comment

0 Comments

No Comments Yet!

You can be the one to start a conversation.

Add a Comment