රු. මිලියන 4,000 ක මාර්ග සංවර්ධන කොන්ත්‍රාත්තුවක් MAGA ට

රු. මිලියන 4,000 ක මාර්ග සංවර්ධන කොන්ත්‍රාත්තුවක් MAGA ට
January 03 18:04 2020 Print This Article

ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව අරමුදල් සපයනු ලබන දකුණු මාර්ග සම්බන්ධතා ව්‍යාපෘතිය යටතේ කිරුළපන සිට ගොඩගම දක්වා වන මාර්ග කොටස් සහ පාමංකඩ සිට පොකුණුවිට දක්වා වන මාර්ග කොටස පුනරුත්ථාපනය කිරීම/ වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා ජාත්‍යන්තර තරඟකාරී පදනමින් ලංසු කැඳවා ඇත.

ඒ අනුව, අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් පත් කරන ලද ස්ථාවර ප්‍රසම්පාදන කමිටුවේ නිර්දේශ පරිදි සාරානුකූල ලංසුකරු වශයෙන් ඇගයීමට ලක් කර ඇති MAGA ඉංජිනියරින්ග් (පුද්) සමාගම වෙත ශ්‍රී ලංකා රුපියල් මිලියන 4,215.15 ක මුදලකට අදාළ කොන්ත්‍රාත්තුව ප්‍රදානය කිරීම පිණිස මාර්ග සහ මහාමාර්ග අමාත්‍යවරයා ඉදිරිපත් කළ යෝජනාව අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් අනුමත කරන ලදී.

  Article "tagged" as:
  Categories:
view more articles

About Article Author

write a comment

0 Comments

No Comments Yet!

You can be the one to start a conversation.

Add a Comment